Pozor, od 01.07.2024 jsme na nové adrese: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Holešovice. Lighthouse Towers
Zákaznická podpora:+420608634163

Obchodní podmínky

Prodejce Svetlana Raykhman, IČO:03325563, DIČ CZ7961182526  se sídlem Praha – Krč, Panuškova 1301/4, PSČ 14000, adresa provozovatele: Vítězné nám. 817/9, Praha 6, 160 00
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vaspodolog.cz .

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní Světlany Raykhman (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vaspodolog.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 360 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávky“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
1.17. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
1.18. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
1.19. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
1.20. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
1.21. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
1.22. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
1.23. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
1.24. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.25. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Vítězné nám. 817/9, Praha 6, 160 00, Podologie Dejvice, 1.patro;
– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1179466007 / 2700, vedený u společnosti Unicredit Bank (dále jen „účet prodávajícího“);
0 bezhotovostně platební kartou;
1.26. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
1.27. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
1.28. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
1.29. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.30. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
1.31. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
1.32. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.33. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
1.33.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
1.33.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
1.33.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
1.34. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
1.35. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
1.36. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
1.37. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
1.38. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.39. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
1.40. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.41. Zakoupené zboží je možné buď vyzvednout osobně v pracovních hodinách na adrese prodávajícího Vítězné nám. 817/9, Praha 160 00 (bez příplatku) anebo využit služeb společností Zásilkovna s.r.o. (bude naúčtován příplatek ve výší ceny dopravy Zásilkovny). Dodací lhůta je určena přepravcem a zaleží na adrese doručení a způsobu (výdejní místo, Z-BOX apod.). 
1.42.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.43. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
1.44. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.45. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
1.46. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za neplnění smluvních povinností podle uzavřené kupní smlouvy v případě, že toto neplnění nastalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí překážka, která je nezávislá na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jedná se zejména o přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.), zásahy státu, války, teroristické útoky, stávky či výluky, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Takové okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující odpovědnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.45. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
1.46. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1.46.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
1.46.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.46.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.46.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
1.46.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.47. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
1.48. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
1.49. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.50. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
1.51. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.52. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
1.53. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.54. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.55. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.56. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, příp. daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.57. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
1.58. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
1.59. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
1.60. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.61. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.62. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1.62.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.62.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
1.63. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.64. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
1.65. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

1.66. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
1.67. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
1.68. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.69. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
1.70. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
1.71. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
1.72. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vítězné nám. 817/9, Praha 6, 160 00, adresa elektronické pošty vaspodolog@gmail.com, telefon +420 775 980 362.

KURZY A SEMINÁŘE

2. Pro kurzy a semináře platí storno podmínky, vyžadují zvláštní souhlas, který udělí kupující(zákazník) při nákupu konkrétního semináře/kurzu, podmínky pro kurzy a semináře jsou k nalezení u každého semináře/kurzu na tomto webu. V případě, že se na kurz nevztahují žádné zvláštní podmínky, platí pro kurz podmínky uvedené výše.

2.1. Jde-li o nákup online kurzu, po jeho stažení/zhlédnutí již není možné požadovat vrácení uhrazené částky, protože jde o autorské dílo.
2.2. Kopírování a šíření tohoto díla dále bez předchozího písemného souhlasu autora (Světlana Raykhman), a to v jakékoliv podobě, jak placenou, tak neplacenou formou, je nezákonné.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 1. Rezervace služeb v Podologické Praxe je možná online v rezervačním systému, telefonicky nebo prostřednictvím WhatsApp zprávy;
 2. Po dokončení online rezervaci služby na webu www.vaspodolog.cz Klient obdrží emailové potvrzení a teprve poté může počítat s termínem;
 3. Klient také obdrží upomínku o nadcházejícím termínu 24 hodin před návštěvou;
 4. Klient má právo provést změny a neboli zrušit termín 24 hodin před stanoveným časem, a to stejné jak u rezervaci prostřednictvím rezervačního systému na webu, telefonicky nebo zprávou. Jinak bude účtován storno poplatek a to 50% od celkové částky služby;
 5. Pokud Klient včas neoznámil změny či zrušení, je další rezervace možná pouze se 100% zálohou;
 6. Pokud si Klient rezervoval několik služeb nebo komplexní službu a pak rozhodl zrušit část služby bude platba účtována 100% za dříve rezervovanou službu;
 7. Pokud se Klient opozdí o více než 15 minut, má specialista právo odmítnout službu nebo zkrátit dobu poskytování služby, přičemž náklady na postup budou zachovány v plné výši;
 8. Vstup se zvířaty je zakázán;
 9. Podologická Praxe dělá vše pro to, aby zajistili bezpečnost a zabezpečení věcí Klientů, nenese však za ně odpovědnost;
 10. Podologické Praxe nenese odpovědnost za újmu na zdraví a nebo majetku způsobenou nezákonným jednáním třetích stran;
 11. Klient se zavazuje informovat specialistu Podologické praxe o jakémkoli závažném zdravotním problému, protože některé zákroky se v tomto případě nedoporučují;
 12. Konzumace jídla je zakázána v místech určených k poskytování služeb.
 13. Do Podologické praxe je zakázáno přinášet alkoholické nápoje, látky a léčivé přípravky, které jsou podle právních předpisů České republiky zakázány.
 14. Specialista Podologické Praxe má právo odmítnout Klientovi, který je ve stavu intoxikace alkoholem nebo drogami, provedení služeb
DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ zákazníka internetového obchodu www.vaspodolog.cz

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaším nákupem na internetovém obchodě www.vaspodolog.cz (dále jen „internetový obchod“).

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, je: Bc. Svetlana Raykhman
email: vaspodolog@gmail.com

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).
Zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu mezi Vámi a naší společností, jež se řídí obchodními podmínkami, které jsou dostupné zde. Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou nezbytné pro plnění této smlouvy.
Dále zpracováváme některé z poskytnutých osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu tak, abychom Vám mohli zasílat obchodní a marketingová sdělení.
Zpracování osobních údajů probíhá proto, abychom
Vám jako zákazníkovi internetového obchodu mohli poskytovat plnění plynoucí z kupní smlouvy a informovat Vás o něm,
mohli posoudit Vaši případnou reklamaci, vyřizovat Vaše požadavky či stížnosti nebo zajistit uplatňování jiných Vašich práv a nároků podle příslušných předpisů, zejména na ochranu spotřebitele,
mohli plnit naše nezbytné povinnosti, které nám ukládají právní předpisy (například vedení účetnictví),
mohli vést evidenci zákazníků našeho internetového obchodu a objednávaného zboží, vyhodnocovat ji a zajistit tak zlepšování a zkvalitňování našich služeb,
Vám mohl zasílat informace o novinkách, akčních nabídkách a jiná obchodní sdělení naší společnosti.
Vaše osobní údaje zpracováváme od okamžiku potvrzení objednávky zboží v internetovém obchodě do okamžiku uplynutí záruční doby ke zboží, jež je předmětem objednávky. Déle uchováváme ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy, maximálně však po dobu tří let od uplynutí záruční doby.
Déle pak uchováváme Vaši e-mailovou adresu, a to pouze pro účely zasílání našich e-mailových marketingových a obchodních sdělení. Vaši e-mailovou adresu pak uchováváme do doby, než požádáte o ukončení zasílání těchto sdělení, zejména prostřednictvím odkazu, který je uveden v každém z těchto sdělení.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a které jste nám poskytli v objednávce na našem internetovém obchodě, prostřednictvím naší webové stránky www.vaspodolog.cz, v rozsahu:
jméno a příjmení;
adresa, případně i doručovací adresa;
e-mailová adresa;
telefonní číslo;
firma, IČ, DIČ;
další údaje Vámi poskytnuté v jednotlivých odůvodněných případech v souvislosti s plněním kupní smlouvy jako například číslo účtu.
Tyto Vaše osobní údaje zařazujeme do databáze našich zákazníků, dále je v databázi evidujeme a přiřazujeme k nim další údaje o objednaném zboží a vybraném způsobu jeho dopravy. Bez poskytnutí těchto osobních údajů by nebylo možné dodat Vám vybrané zboží a poskytovat další služby. Poskytování a zpracování Vašich osobních údajů, jak jsou výše uvedeny, je proto nezbytnou podmínkou pro uzavření a plnění kupní smlouvy.
Vaše osobní údaje využíváme na základě uzavřené smlouvy za účelem:
plnění kupní smlouvy, která je uzavírána na základě Vaší objednávky v našem internetovém obchodě, a informování Vás o něm;
zajištění Vašich práv v souvislosti s touto smlouvou (jako například vyřizování reklamací).
Vaše osobní údaje dále využíváme za účelem plnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy (například vedení účetnictví) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely:
interního marketingového zpracování a analýz databáze našich zákazníků s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby;
zasílání informací o novinkách, akčních nabídkách a jiná obchodní sdělení naší společnosti.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.
Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V naší společnosti platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?
Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme nikomu mimo naši společnost s výjimkou případů, kdy:
je to potřebné pro plnění kupní smlouvy, zejména pro účely dodání zboží,
máme Váš výslovný souhlas,
ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení),
Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, která vůči naší společnosti můžete uplatnit:
právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností a na přístup ke všem osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.
Vaše práva na ochranu osobních údajů naše společnost plně respektuje a rádi Vám vyhovíme při jejich uplatňování. V těchto záležitostech se prosím obracejte na kontaktní osobu.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČ: 70837627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?
Rádi Vám kdykoliv sdělíme více informací o zpracovávání Vašich osobních údajů.
S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na kontaktní osobu.

V Praze dne 09.01.2019

×

Splátková kalkulačka ESSOX